top of page

Nasze zasady i warunki

Podanie

 1. Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie do zakupu usług i towarów przez Ciebie (Klienta lub Ciebie).

 2. Ent Logistics Limited działająca jako Clean Ears Direct z Quattro House Lyon Way, Frimley, Camberley, Surrey, Anglia, GU16 7ER z adresem e-mail contact @entlogistics.org; (Dostawca lub my lub my).

 3. Na takich warunkach sprzedajemy Ci wszystkie usługi. Zamawiając którąkolwiek z naszych usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

 

Interpretacja

 1. Konsument oznacza osobę fizyczną działającą w celach całkowicie lub głównie niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

 2. Umowa oznacza prawnie wiążącą umowę między Tobą a nami na świadczenie Usług;

 3. Miejsce Dostawy oznacza siedzibę Dostawcy lub inną lokalizację, w której Usługi mają być świadczone, jak określono w Zamówieniu;

 4. Towary oznaczają wszelkie towary, które dostarczamy Państwu wraz z Usługami, których liczba i opis są określone w Zamówieniu;

 5. Zamówienie oznacza zamówienie Klienta na Usługi od Dostawcy określone w zamówieniu Klienta lub w pisemnej akceptacji przez Klienta oferty Dostawcy;

 6. Usługi oznaczają usługi, w tym wszelkie Towary, w liczbie i opisie określonej w Zamówieniu.

 

Usługi

 1. Opis Usług i wszelkich Towarów jest zgodny z naszą witryną internetową, katalogami, broszurami lub inną formą reklamy. Każdy opis służy wyłącznie do celów ilustracyjnych

 2. W przypadku Usług i wszelkich Towarów wykonanych zgodnie z Twoimi specjalnymi wymaganiami, Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie podawane przez Ciebie informacje lub specyfikacje są dokładne.

 3. Wszystkie Usługi zależą od dostępności.

 4. Możemy wprowadzać zmiany w Usługach, które są niezbędne do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa lub wymogów bezpieczeństwa. Powiadomimy Cię o tych zmianach.

 5. Usuwanie woskowiny poprzez mikroodsysanie jest uważane za bardziej skuteczne niż inne metody, takie jak strzykawka. Jednak alternatywne metody, takie jak usuwanie sondy np. użycie narzędzia Jobson-Horne lub delikatne nawadnianie np. użycie narzędzia do spryskiwania, jeśli lekarz uzna to za bardziej odpowiednie.

 6. Incydenty podczas usuwania woskowiny są rzadkie, zwłaszcza przy mikroodsysaniu. Jednak możliwe niewielkie zagrożenia, które mogą wystąpić i które są uważane za dopuszczalne, obejmują: małe nacięcia w przewodzie słuchowym, które mogą powodować niewielkie krwawienie, bolesność, niewielki dyskomfort i krótkotrwałe dzwonienie w uchu (szum uszny).

 7. Poważniejsze ryzyko dla ucha lub błony bębenkowej może wystąpić, jeśli klient nie może pozostać w odpowiednim miejscu podczas zabiegu. Klienci powinni poinformować lekarza o wszelkich prawdopodobnych ruchach.

 8. Bardzo mocno zabrudzony woskowina może spowodować niecałkowite usunięcie woskowiny wymagającej ponownej wizyty. Ponowne wizyty mogą być również wymagane w przypadku klientów wymagających dodatkowej opieki, takich jak dzieci wykazujące wrażliwość na zabieg lub klienci ze skomplikowanymi wymaganiami medycznymi/zdrowotnymi.

 9. Aby zminimalizować ryzyko infekcji, cały sprzęt używany w uchu jest sterylizowany lub jednorazowy. Jednak zawsze istnieje ryzyko, że infekcja może wystąpić poza opieką lekarza, za co nie możemy ponosić odpowiedzialności. W przypadku odczuwania dyskomfortu lub niepokojących objawów po zabiegu jak najszybciej skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym.

 10. Odsysacz z oznaczeniem CE jest przeznaczony do usuwania płynów z dróg oddechowych lub układu wspomagania oddychania oraz materiałów zakaźnych z ran. Został przystosowany do zastosowania mikroodsysania słuchu.

 

Podstawa sprzedaży

 1. Opis Usług i jakichkolwiek Towarów w naszej witrynie internetowej, katalogach, broszurach lub innej formie reklamy nie stanowi umownej oferty sprzedaży Usług lub Towarów.

 2. Po złożeniu Zamówienia możemy je odrzucić z dowolnego powodu, chociaż postaramy się podać przyczynę bezzwłocznie.

 3. Umowa zostanie zawarta na zamówione Usługi, dopiero po przesłaniu przez Dostawcę do Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia lub, jeśli wcześniej, po dostarczeniu Usług przez Dostawcę do Klienta.

 4. Wszelkie wyceny lub szacunki Opłat (zgodnie z definicją poniżej) są ważne przez maksymalny okres 1 dnia od ich daty, chyba że wyraźnie wycofamy je wcześniej.

 5. Żadna zmiana Umowy, czy to dotycząca opisu Usług, Opłat lub w inny sposób, nie może być dokonana po jej zawarciu, chyba że zmiana zostanie uzgodniona przez Klienta i Dostawcę na piśmie.

 

Warunki rezerwacji

 1. Opłaty za usługi określone w naszym cenniku są aktualne w dniu złożenia Zamówienia lub w innej cenie, jaką możemy uzgodnić na piśmie.

 2. Nie możemy zagwarantować, że zostaniesz przyjęty lub leczony, jeśli spóźnisz się na wizytę. Druga wizyta może być wymagana w celu zakończenia pełnego leczenia, jeśli spóźnisz się na wizytę, w którym to przypadku będziesz odpowiedzialny za pełny koszt zarówno pierwszej, jak i drugiej wizyty.

 3. Jeśli anulujesz lub zmienisz termin wizyty bez co najmniej 24-godzinnego uprzedzenia lub zostanie ona odwołana lub przełożona z powodu późnego przyjazdu, zastrzegamy sobie prawo do pobrania pełnej lub częściowej kaucji w celu zabezpieczenia wszelkich przyszłych rezerwacji dokonanych przez Ciebie. Zastrzegamy sobie również prawo do odrzucenia przyszłych rezerwacji.

 4. Zaliczki dokonane w celu zabezpieczenia przyszłej rezerwacji, na przykład depozyty rezerwacyjne, nie podlegają zwrotowi w żadnych okolicznościach. Anulowanie lub zmiana terminu rezerwacji, w przypadku której został wpłacony depozyt, spowoduje utratę depozytu. Wpłaty już wpłaconej kaucji nie mogą być wykorzystane do zapewnienia kaucji za nową rezerwację.

 5. Jeśli weźmiesz udział w jakiejkolwiek wizycie bez konieczności leczenia, nadal będziesz zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za wizytę.

 6. Nasz serwis nie oferuje leczenia dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli weźmiesz udział w jakiejkolwiek wizycie z pacjentem w wieku 12 lat lub młodszym, nie będziemy mogli leczyć Twojego dziecka i nadal będziesz ponosił opłatę za wizytę.

 7.   W przypadku pacjentów poniżej 16 roku życia wymagana jest obecność osoby dorosłej w wieku 18 lat lub starszej. Jeśli masz mniej niż 16 lat i przybędziesz na wizytę bez osoby dorosłej w wieku 18 lat lub starszej, nie będziemy mogli Cię leczyć. W takim przypadku nadal będziesz zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za spotkanie.

 8. Wszystkie produkty sprzedawane przez nas wraz z naszymi Usługami nie podlegają zwrotowi.

 

Czas trwania, wypowiedzenie i zawieszenie

 1. Umowa obowiązuje tak długo, jak długo zajmuje nam wykonanie Usług.

 2. Zarówno Ty, jak i my możemy wypowiedzieć Umowę lub zawiesić Usługi w dowolnym momencie poprzez pisemne zawiadomienie drugiej strony o rozwiązaniu lub zawieszeniu, jeśli ta inna: popełni poważne naruszenie lub serię naruszeń skutkujących poważnym naruszeniem Umowy, a naruszenie to nie może zostać naprawione lub nie zostanie naprawione w ciągu 30 dni od pisemnego zawiadomienia; lub b. podlega jakimkolwiek krokom w kierunku upadłości lub likwidacji.

 3. Po rozwiązaniu Umowy z jakiegokolwiek powodu, żadne z naszych pozostałych praw i zobowiązań nie zostanie naruszone.

 

Prywatność

 1. Twoja prywatność ma dla nas kluczowe znaczenie. Szanujemy Twoją prywatność i przestrzegamy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

 2. Niniejsze Warunki należy przeczytać obok i stanowią one uzupełnienie naszych zasad, w tym naszej polityki prywatności, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu: „Przepisy o ochronie danych” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi dyrektywę 95/46/WE (dyrektywa o ochronie danych) lub RODO. b. „RODO” oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679. C. „Administrator danych”, „Dane osobowe” i „Przetwarzanie” mają takie samo znaczenie jak w RODO.

 4. Jesteśmy Administratorem Danych Osobowych, które przetwarzamy przy świadczeniu Państwu Usług i Towarów.

 5. Jeżeli przekazujesz nam Dane Osobowe, abyśmy mogli świadczyć Ci Usługi i Towary, a my przetwarzamy te Dane Osobowe w trakcie świadczenia na Twoją rzecz Usług i Towarów, będziemy przestrzegać naszych zobowiązań nałożonych przez Przepisy o Ochronie Danych: przed lub w momencie zbierania Danych Osobowych zidentyfikujemy cele, dla których zbierane są informacje; b. będziemy przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w określonych celach; C. będziemy szanować Twoje prawa w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych; i re. wdrożymy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych.

 6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących prywatności danych, możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: contact@entlogistics.org

Następcy i nasi podwykonawcy

Każda ze stron może przenieść korzyści wynikające z niniejszej Umowy na inną osobę i pozostanie odpowiedzialna wobec drugiej za swoje zobowiązania wynikające z Umowy. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania wszelkich podwykonawców, których wybierze do pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków.

 

Z wyłączeniem odpowiedzialności

Nie wykluczamy odpowiedzialności za: (i) jakiekolwiek oszukańcze działanie lub zaniechanie; lub (ii) śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem lub naruszeniem innych zobowiązań prawnych Dostawcy. Z zastrzeżeniem tego, nie ponosimy odpowiedzialności za (i) stratę, której nie można było racjonalnie przewidzieć dla obu stron w momencie zawarcia Umowy lub (ii) stratę (np. utratę zysku) w Twojej firmie, handlu, rzemiośle lub zawodzie które nie zostałyby poniesione przez Konsumenta - ponieważ uważamy, że nie kupujesz Usług i Towarów w całości lub głównie dla swojej działalności gospodarczej, handlu, rzemiosła lub zawodu.

 

Prawo właściwe, jurysdykcja i skargi

 1. Umowa (w tym wszelkie kwestie pozaumowne) podlega prawu Anglii i Walii.

 2. Spory mogą być kierowane do jurysdykcji sądów Anglii i Walii lub, w przypadku, gdy Klient mieszka w Szkocji lub Irlandii Północnej, odpowiednio do sądów w Szkocji lub Irlandii Północnej.

 3. Staramy się unikać wszelkich sporów, dlatego reklamacje traktujemy w następujący sposób: W przypadku sporu klienci powinni skontaktować się z nami w celu znalezienia rozwiązania. Postaramy się odpowiedzieć z odpowiednim rozwiązaniem w ciągu 10 dni roboczych. Klienci mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@entlogistics.org .

 

Zmiany w niniejszym Regulaminie

ENT Logistics Limited zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków, jakie może od czasu do czasu uznać za konieczne lub zgodnie z wymogami prawa. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast opublikowane w Witrynie i uznaje się, że zaakceptowałeś Regulamin przy pierwszym użyciu Witryny po wprowadzeniu zmian. Możesz skontaktować się z ENT Logistics Limited przez e-mail na adres contact@entlogistics.org

 

Ostatnia aktualizacja 28 grudnia 2021 r.

Pobierz kopię naszych T&C tutaj:  

Audio Terms & Conditions
00:00 / 11:27
bottom of page